hlavná stránka
Hlavná stránka Kontakty Štatistika a krúžky Učitelia Triedy Úspechy Projekty História školy Školský časopis Predmety
 
   Projekt Socrates Slovenčina Angličtina

fotogaléria Čo je projekt Socrates?

Čím sa Socrates zaoberá?

Ktoré štáty sú s nami zapojené v projekte?

Čo môže znamenať Socrates pre žiakov školy?

Aké projektové aktivity sme uskutočnili doteraz v šk. roku 2004/2005?

Aké projektové aktivity plánujeme uskutočniť v priebehu šk. roka 2005/2006?

Čo je projekt Socrates?

Medzinárodný projekt zaoberajúci sa prezentáciou škôl nielen doma, na Slovensku, ale i v zahraničí.

Partnerstvo pozostáva z inštitúcií, ktoré sa nachádzajú v minimálne troch účastníckych krajinách programu SOKRATES, ktoré musia byť členmi Európskej únie

Čím sa Socrates zaoberá?

Úlohou projektu je jednou vetou povedané: „učenie pre efektívnejšie vyučovanie"

Asi chcete vedieť, čo to znamená. Úlohou učiteľov je zabezpečiť pre žiakov svojej školy také podmienky na výchovu a vzdelávanie, ktoré by pozitívne vplývali na ich učenie sa v škole

Druhou úlohou projektu je sprostredkovať žiakom cestu do rôznych štátov Európskej únie, rozširovať žiakom obzor nových poznatkov a skúseností

Ktoré štáty sú s nami zapojené v projekte?

Koordinujúcou školou je PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 W PULTUSKU. Naši poľskí kolegovia zapojili do projektu 333 žiakov a 47 učiteľov.

Druhou školou zapojenou do projektu je CHARLESTON ACADEMY, z INVERNESS. V tejto škole sa zapojilo do projektu 56 žiakov a 19 učiteľov.

My sme zapojili do projektu 145 žiakov našej školy a 29 učiteľov.

Čo môže znamenať Socrates pre žiakov školy?

Vycestovať do zahraničia

Nadviazať kamarátske vzťahy (a nielen kamarátske)

Oboznámiť sa s históriou, pamiatkami a zvykmi iného štátu

Naučiť a zdokonaliť sa v cudzom jazyku

Aké projektové aktivity sme uskutočnili doteraz v šk. roku 2004/2005?

Zhromažďovali sme literatúru a výskumné práce týkajúce sa efektívneho vyučovania a učenia sa.

V septembri 2004 boli učitelia našej školy oboznámení s hlavnou myšlienkou projektu a spôsobom realizácie.

Jednotliví učitelia vypracovali systém najoptimálnejšieho hodnotenia vo svojom predmete.

Na plenárnom rodičovskom združení boli rodičia oboznámení s cieľom projektu a jeho prínosom pre žiakov. Bol predložený celoročný program projektu „Socrates", ktorého realizáciu rodičia privítali.

Na zasadnutiach predmetových komisií boli na základe dlhoročnej pedagogickej praxe vypracované súbory požiadaviek na žiaka a učiteľa, ktorých cieľom je efektívnejšie a bezstresové získavanie vedomostí.

Prostredníctvom školského parlamentu boli vypracované efektívne spôsoby vyučovania podľa predstáv žiakov.

V októbri sa uskutočnila pracovná návšteva učiteľov a žiakov škôl zapojených do projektu, ktorého cieľom bolo zostavenie otázok pre dotazník, ktorý mal získať od žiakov, učiteľov a rodičov informácie o vhodných spôsoboch efektívneho vyučovania a učenia sa. Počas pracovnej návštevy prebehli otvorené hodiny, na ktorých sa zúčastnili žiaci a učitelia hosťujúcich škôl. V rámci rozboru hodín prebehlo hodnotenie zvolených metód a spôsobov výuky. V priebehu pracovnej návštevy žiaci vytvorili skupiny, v ktorých spoločne vypracovali modely oficiálnych škôl zodpovedajúcich ich predstavám.

V miestnej tlači „Naša Senica" a v televízii „TV SEN" sme oboznámili verejnosť s realizáciou a náplňou projektu prebiehajúceho na našej Škole, ako aj s návštevou účastníckych škôl v našom meste.

V mesiaci december rodičia, žiaci a učitelia vyplnili vypracovaný dotazník, ktorý bol následne vyhodnotený. S výsledkami dotazníka boli oboznámené partnerské školy.

V júni 2005 rodičia, žiaci a učitelia opäť vyplnili dotazník s cieľom porovnania jeho výsledkov s výsledkami z decembra 2004.

V júni 2005 sme boli na pracovnej návšteve riaditeľov partnerských škôl v Škótsku.

V miestnej tlači a televízii sme priebežne informovali o práci nad projektom.

Aké projektové aktivity plánujeme uskutočniť v priebehu šk. roka 2005/2006 a aké sú očakávané výsledky?

Oboznámime žiakov 7. tried a rodičov s účelom projektu a výsledkami dosiahnutými v školskom roku 2004/2005.

Budeme pokračovať v školeniach učiteľov na tému efektívneho vyučovania.

Vypracujeme projekt na tému: „NÁRODNÉ ZVYKY, KULTÚRA A TRADÍCIE RODNEJ VLASTI"

V októbri pôjdeme na pracovnú návštevu učiteľov v Poľsku.

V novembri bude organizovaný výber paralelne so všetkými školami zapojenými do projektu. Projekt bude obsahovať národné zvyky, kultúru a tradície rodnej vlasti.

V decembri odošleme najzaujímavejšie práce partnerským školám za účelom propagácie kultúry a tradícií partnerského Štátu.

Vo februári 2006 v partnerských školách budú prebiehať DNI ŠTÁTOV PARTNERSKÝCH ŠKÔL zúčastnených na projekte, kde budú využité materiály, s ktorými sme sa oboznámili v decembri.

V apríli 2006 je plánovaný FESTIVAL VEDY - prírodovedných predmetov, ktorý bude spočívať v otvorených hodinách určených pre žiakov.

Po celý školský rok budú pre žiakov vytvorené TVORIVÉ DIELNE, týkajúce sa metód rýchleho a efektívneho učenia sa.

V máji 2006 plánujeme na Slovensku študijnú návštevu riaditeľov, kde zhodnotíme výsledky projektov.