hlavná stránka
Hlavná stránka Kontakty Štatistika a krúžky Učitelia Triedy Úspechy Projekty História školy Školský časopis predmety

História školy

Na Záhradnej ulici (dnes Komenského) bola 7. septembra 1963 slávnostne daná do užívania v poradí druhá základná škola v meste Senica. Riaditeľom školy bol Jozef Nečas, zástupcami riaditeľa Martin Rýzek a Ján Milla.

V prvom roku svojej činnosti škola mala 20 tried a navštevovalo ju 800 žiakov. Riadnu prevádzku školy strpčovali žiakom i učiteľom technické nedostatky (zatekanie strechy, nedostatočná kanalizácia, poruchové vykurovanie) i fakt, že škola bola daná do prevádzky bez jedálne a telocvične.

V školskom roku 1964/65 škola prichýlila pod svoje krídla Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Senici. Počet tried základnej školy sa zmenšil na 16 so 482 žiakmi. V lete v roku 1964 bola daná do prevádzky jedáleň a na jar 1965 telocvičňa. 25. apríla 1965 boli suterénne priestory školy zatopené po prvý raz po búrke, čo sa v nasledujúcich rokoch viackrát zopakovalo. Delenie o spoločnú budovu trvalo do roku 1970. V septembri toho roku sa SVŠ a gymnázium odsťahovali do uvoľnených priestorov po I. Základnej deväťročnej škole na Dlhej ulici. V nasledujúcich šiestich rokoch sa počet tried ustálil na 25 a počet žiakov prekročil 700. Pri zvýšenom počte žiakov prebiehalo vyučovanie vo dvoch smenách.

Od školského roku 1969/70 nastala zmena vo vedení školy. Popri riaditeľovi Jozefovi Nečasovi a zástupcovi Jánovi Millovi bola vymenovaná za druhého zástupcu riaditeľa Eva Minxová. Počet žiakov v ďalších rokoch stúpal, až dosiahol rekordný stav po uzatvorení budovy III. ZDŠ v školskom roku 1977/78 1218 žiakov a 37 tried. Situácia sa normalizovala otvorením novej školy na Sadovej ulici a opäť zopakovala pred otvorením školy na Mudrochovej ulici.

V školskom roku 1983/84 po dvadsaťročnom pôsobení vo funkcii riaditeľa odišiel Jozef Nečas do dôchodku a na jeho miesto bol menovaný Rudolf Gembeš. Zástupcami riaditeľa zostali Oľga Kubíčková a Ivan Deák. Za dvadsať rokov svojej existencie škola získala dobré meno v rámci mesta i okresu. Výrazné úspechy dosahovali žiaci v matematike, fyzike a chémii, darilo sa im aj v jazykových súťažiach a v športe. V nastúpenej ceste pokračoval i nový riaditeľ. Čakala na neho neľahká úloha - vybojovať rekonštrukciu kotolne a zabezpečiť tak pre žiakov i učiteľov vytúžené teplo. Prípravné a projektové práce sa začali v roku 1985. Po mnohých problémoch sa stavba začala na jar 1991. V rokoch 1983-1993 boli v škole zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Pre nedostatok matematicky nadaných žiakov sa v ďalších rokoch triedy s týmto zameraním neotvárali.

V školskom roku 1987/88 odišiel do dôchodku zástupca riaditeľa Ivan Deák. Na jeho miesto nastúpila Mária Patinková. Stabilizovaný pedagogický kolektív nadväzoval na šnúru úspechov z predchádzajúceho obdobia.

Budovaním sídliska v časti Sotiná škola pocítila odliv žiakov v nasledujúcich rokoch a tento stav pokračuje.

Školský rok 1991/92 začala škola s novým vedením. Riaditeľkou školy bola menovaná Mgr. Elena Cígerová, zástupkyňami Mgr. Mária Patinková a Mgr. Lýdia Kabaňová. Najdôležitejšia úloha, s ktorou sa muselo nové vedenie popasovať, bolo dokončenie a spustenie novej plynovej kotolne do prevádzky. Dielo sa podarilo a 4. novembra 1991 kotolňa začala dodávať teplo a v meste ubudol znečisťovateľ ovzdušia. Napriek zlej finančnej situácii úroveň výchovnovzdelávacieho procesu sa neznížila. Žiaci školy trvalo dosahujú popredné umiestnenia v rámci okresu, kraja, ba i Slovenska. Tieto výsledky neprišli samé od seba. Sú podložené dlhoročnou obetavou prácou pedagógov školy.

K ďalšej veľkej zmene v živote školy prišlo v roku 1997, kedy získala právnu subjektivitu. Zmenil sa systém financovania a škola je organizáciou s vlastným hospodárením.

Od septembra 1999 škola pracovala opäť pod vedením Rudolfa Gembeša vo funkcii riaditeľa a zástupkyňami Mgr. Alenou Kováčovou pre I. stupeň a PaedDr. Ľubomírou Deákovou pre II. stupeň. V tomto období začal na škole pracovať žiacky parlament, otvorili sa triedy s rozšíreným vyučovaním technickej výchovy so zameraním na výpočtovú techniku, zmodernizovala sa počítačová učebňa, v rámci finančných možností sa opravila strecha na celej budove.

V rozvíjaní týchto aktivít pokračuje škola aj v súčasnosti s novým riaditeľom PaedDr. Krzysztofom Siwiecom, ktorý nastúpil do funkcie 28. júna 2002. Počas svojho doterajšieho pôsobenia uskutočnil niekoľko významných zmien. Bola uskutočnená obsiahla rekonštrukcia telocvične a interiéru školy. Práve jemu sa podarilo zrealizovať výstavbu tak potrebnej spojovacej chodby medzi budovou školy a telocvičňou. Zaviedol pravidelné relácie v školskom rozhlase, ktoré vedú samotní žiaci. Pravidlom sa stali spoločné opekačky rodičov, žiakov a pedagógov. Školu zapojil do medzinárodného projektu Socrates, vďaka čomu pedagógovia a žiaci nadviazali nové priateľstvá.

začiatky    súčasnosť