hlavná stránka

Dokumenty školy

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2006/2007

   formát Pdf (127 kB)      formát Word (205 kB)

 

 Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za školský rok 2007/2008 - rozpočet

   formát Pdf (30 kB)      formát Excel (18 kB)

 

 Štatút rodičovského združenia

   formát Pdf (87 kB)      formát Word (73 kB)

 

 Vnútorný poriadok školy

   formát Pdf (115 kB)      formát Word (75 kB)

 

 Zásady správania žiaka v počítačovej učebni

   formát Pdf (93 kB)      formát Word (33 kB)