hlavná stránka

Žiacky parlament

  Preambula

  Základné ustanovenia

  Interné zákony

  Vlastnosti člena parlamentu

Preambula

My, žiaci II. ZŠ, Komenského ul. v Senici v zmysle demokracie, ľudských práv a práv dieťaťa vychádzajúc z prirodzeného práva žiaka na kvalitné vzdelávanie a vychádzajúc z práva učiteľa mať žiaka s dobrými ľudskými vlastnosťami usilujúc sa o uplatnenie spolupráce medzi nami - žiakmi a pedagógmi, usilujúc sa o rozvoj duchovnej kultúry i zveladenia životného prostredia o zviditeľnenie našej školy a jej dobrého mena, uznášame sa prostredníctvom svojho práva voliť, na vzniku Žiackeho parlamentu našej školy, zloženého z našich zástupcov - spolužiakov a sľubujeme rešpektovať jeho prácu a jeho uznesenia.

Základné ustanovenia

Článok 1:

ŽP je volený orgán zložený zo zástupcov žiakov školy vždy na jeden rok a jeho členmi sú volení zástupcovia podľa počtu tried.

 

Článok 2:

Členovia ŽP vykonávajú svoj mandát osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a predkladajú návrhy svoje a svojich voličov.


Článok 3:

Členovia ŽP skladajú sľub:

 

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že si budem plniť svoje povinnosti člena ŽP, budem čo najlepšie zastupovať svojich spolužiakov, spolupracovať s vedením školy, s pedagogickými pracovníkmi, Radou školy a robiť všetko pre dobré meno našej školy.

Tak sľubujem!

 

Článok 4:

Člen ŽP môže interpelovať v rámci ŽP, vedenie školy, pedagógov s tým, že musí obdržať odpoveď (interpelácie musia mať patričnú úroveň a zmysluplnosť).

 

Článok 5:

Mandát člena ŽP zaniká, ak člen ŽP vykoná závažný priestupok, ak stratí dôveru svojich voličov.


Článok 6:

Zasadnutia ŽP budú vopred oznámené.

 

Článok 7:

V prípade aktuálnych a závažných problémov zvolá zasadnutie ŽP vedenie školy a jeho predsedníctvo.


Článok 8:

Zo zasadnutí sa vedú písomné záznamy a členovia ŽP sa pri zasadnutiach musia prezentovať.

 

Článok 9:

ŽP je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov ŽP.


Článok 10:

Do pôsobnosti ŽP patrí:

a) uznášať sa na spoločných postupoch pri riešení závažných problémov:

- správanie

- nedodržiavanie (porušovanie) šk. poriadku

- šikanovanie

- záškoláctvo

b) predkladať návrhy svoje i svojich voličov - spolužiakov na neustále zlepšovanie úrovne práce a výsledkov našej školy

c) kontrolovať dodržiavanie povinností žiakov školy i samotných členov ŽP

d) skladať účty voličom

Interné zákony

1. Na prvom zasadnutí členovia ŽP zložia sľub do rúk vedenia školy a zástupcov pedagógov.

2. Tajným hlasovaním zvolia svojho predsedu a dvoch podpredsedov (1. a 2. stupeň), ktorí budú poverení vedením zasadnutí v spolupráci s určenými pedagógmi.

3. Rozdelenie členov ŽP do jednotlivých sekcií:

a) reprezentácia školy - spolupráca s CVČ, zbery, kultúr. aktivity, súťaže, šport...

b) študijné výsledky - problematika prípravy spolužiakov na vyučovanie

c) medziľudské vzťahy; problémy vo vzájomnej komunikácii medzi spolužiakmi a jej úroveň

d) kultúrnosť a estetika prostredia, čistota i výzdoba interiéru aj exteriéru školy.

4. Výsledky a dohody zo zasadnutí ŽP budú jeho členovia aktuálne interpretovať v jednotlivých triedach svojim voličom - spolužiakom.

5. Voliči - žiaci školy budú rešpektovať dohody a uznesenia ŽP.

6. Nesúhlas a nespokojnosť s prácou ŽP budú môcť voliči - žiaci vyjadriť konkrétnymi pripomienkami k práci jednotlivých členov ŽP (písomne do na to určenej schránky).

7. Voľba zapisovateľa/ky.

8. Voľba nástenkárov (aktuálne podnety - kladné i záporné zverejniť) - využívanie šk. rozhlasu...

Vlastnosti člena ŽP

1. dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v ŽP

2. čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým

3. organizačné schopnosti

4. zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní

5. rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov; schopnosť argumentácie a vedenia dialógu

6. vedieť rešpektovať rozhodnutie väčšiny